Cestovné poistenie Touroperator

V našej cestovnej kancelárii ponúkame cestovné poistenie od poisťovne Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, ktorá sa špecializuje na cestovné poistenie už od roku 1907. K zájazdom ponúkame balíky poistenia KOMFORT a PLUS.

poistenie

Poistenie PLUS - hlavné výhody:
- 100%-né krytie stornopoplatkov
- žiadne vekové obmedzenie
- krytie chronických a existujúcich ochorení.

Prehľad poistného krytia


Poistenie pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

CK je poistená pre prípad úpadku podľa zákona 170/2018 Z.z. v

Generali Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu,
používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňa, IČO: 54 228 573,
v zmysle Všeobecných poistných podmienok poistenia zájzadu a spojených služieb cestovného ruchu
pre prípad úpadku cestovnej kancelárie ECP- VPP-INS-2020, číslo poistnej zmluvy 2408329601

Hlásenie poistnej udalosti zo zahraničia: Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, +421 2 544 177 11, fax +421 2 544 101 74

Hlásenie poistnej udalosti zo Slovenska: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, Bratislava, +421 2 544 177 04


Cestovná kancelária Koala Tours, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č.2835/B | IČO: 35822244 | Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov : Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Informácie o ochrane osobných údajov
© Cestovná kancelária Koala Tours (2022), všetky práva vyhradené | Grafický dizajn redred.sk | Redakčný systém is>content | Rezervačný systém is>tour