Cestovné poistenie Touroperator

V našej cestovnej kancelárii ponúkame cestovné poistenie od poisťovne Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, ktorá sa špecializuje na cestovné poistenie už od roku 1907. K zájazdom ponúkame balíky poistenia KOMFORT a PLUS.

poistenie

Poistenie PLUS - hlavné výhody:
- 100%-né krytie stornopoplatkov
- žiadne vekové obmedzenie
- krytie chronických a existujúcich ochorení.

Prehľad poistného krytia


Poistenie pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

Naša cestovná kancelária je poistená pre prípad úpadku v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z.

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č.: 1325/B. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.
IČO: 35 709 332
Infolinka: +421 /2/ 544 177 04  |  E-mail: info@europska.sk  |  Web: www.europska.sk

Cestovná kancelária Koala Tours, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č.2835/B | IČO: 35822244 | Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov : Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Informácie o ochrane osobných údajov
© Cestovná kancelária Koala Tours (2021), všetky práva vyhradené | Grafický dizajn redred.sk | Redakčný systém is>content | Rezervačný systém is>tour