garancia

GARANCIA ISTOTA leto 2021
rozšírený balík garancie pre zájazdy LETO 2021

ZDARMA pre nových klientov pri kúpe zájazdu od 01.05.2021 do 01.06.20211. ZNÍŽENÁ ZÁLOHA

len 100 €/os. pri kúpe pobytového zájazdu vlastnou dopravou alebo autobusom.
len 200 €/os. pri kúpe leteckého pobytového zájazdu.
Po zaplatení zníženej zálohy je objednávateľ povinný uhradiť zvyšok celkovej ceny zájazdu najneskôr do 30 dní pred odchodom zájazdu

2. GARANCIA PRED ZÁJAZDOM

Možnosť bezplatnej výmeny zájazdu (destinácie, hotela, termínu) do 14 dní pred odchodom zájazdu po dohode s cestovnou kanceláriou, bez udania dôvodu.
Výmena zájazdu je možná za podmienky, že cena nového zájazdu bude minimálne vo výške pôvodného zájazdu a bez poplatku za zmenu.

3. GARANCIA ZRUŠENIA ZÁJAZDU bez poplatku

Bezplatné storno zájazdu do 30 dní pred odchodom zájazdu, bez udania dôvodu.
Pri zmluvách o zájazde uzavretých v rámci akcie GARANCIA ISTOTA sa neuplatňujú ustanovenia Všeobecných zmluvných podmienok LETO 2021, článku VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY CESTUJÚCIM A ODSTUPNÉ podľa bodu 1., písmena a.) a b.).

4. COVID TEST

Krytie nákladov na testovanie, ak bude test povinne požadovaný pred vstupom do kraji¬ny – krytie až do sumy 30 € na osobu.
Cestovná kancelária kryje náklady na povinné testovanie do výšky 30 € na osobu pri povinných PCR testoch, stanovených autoritou cieľovej destinácie pre vstup do krajiny. Neplatí pre osoby s ubytovaním a dopravou zdarma.

5. GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

100% garancia vrátenia peňazí v prípade po¬zitívneho výsledku PCR testovania uskutoč-neného 0 až 13 dní pred termínom odchodu zájazdu, týka sa i spolu prihlásených osôb.
Garancia platí pre všetky osoby v rámci jednej cestovnej zmluvy, pričom podmienkou pre uplatnenie je bezodkladné preukázanie sa pozitívnym výsledkom PCR testu v čase jeho obdržania v rámci otváracích hodín cestovnej kancelárie .

6. GARANCIA VYPLATENIA PEŇAZÍ

Okamžité vrátenie peňazí v prípade zrušenia zájazdu zo strany CK.
V prípade, že objednávateľ zájazdu uhradil zálohu alebo celé plnenie hotovosťou alebo bezhotovostným plnením, cestovná kancelária vráti zaplatenú cenu zájazdu do pracovných 3 dní od zrušenia zájazdu. V prípade, že si objednávateľ uplatnil VOUCHER – Oznámenie o náhradnom zájazde , cestovná kancelária poskytne plnenie v rovnakej forme (plnenie v súlade so zákonom č.136/2020 Z.z.).

7. GARANCIA NÁVRATU

V prípade predĺženia pobytu z dôvodu povinnej karantény garantujeme spoluúčasť na cestovných nákladoch
len vo výške 100 €.
Cestovná kancelária zabezpečí spiatočnú cestu z dovolenkovej destinácie na územie SR nad sumu 100 €. Spoluúčasť klienta je limitovaná
len do výšky 100 €.


GARANCIA ISTOTA LETO 2021 platí iba v prípade, že má klient u nás zakúpené komplexné cestovné poistenie KOMFORT alebo PLUS od Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa.

Cestovná kancelária Koala Tours, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č.2835/B | IČO: 35822244 | Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov : Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Informácie o ochrane osobných údajov
© Cestovná kancelária Koala Tours (2021), všetky práva vyhradené | Grafický dizajn redred.sk | Redakčný systém is>content | Rezervačný systém is>tour